Hore

Stredné školy v zahraničíNajčastejšie otázky o štúdiu na stredných školách

Na čo všetko je potrebné myslieť pri výbere strednej školy v zahraničí?

Stredoškolské štúdium v zahraničí - prehľad najčastejších otázok

Ponúkame prehľadné a detailné  informácie o stredoškolskom štúdiu v zahraničí vo forme otázok a odpovedí, ktoré sme usporiadali do jednotlivých sekcií.  Okrem všeobecných informácií tu nájdete podrobné informácie o možnostiach ubytovania,  doprave, cestovnom poistení a vízach.  Podrobné informácie o vzdelávacích systémoch v jednotlivých krajinách nájdete pri každej strednej škole zvlášť. Ak nenájdete akúkoľvek informáciu, ktorá je pre Vás dôležitá, pokojne nás kontaktujte, radi odpovieme alebo poskytneme bližšie informácie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prečo štúdium na strednej škole?

 • Úžasná životná skúsenosť
 • Investícia do vzdelania, ktorá sa Ti v živote určite niekoľkonásobne vráti.
 • Spoznáš inú kultúru, zvyky
 • Naplno sa sústredíš na štúdium cudzieho jazyka
 • Získaš nové medzinárodné priateľstvá a kontakty
 • Cudzí jazyk sa učíš v škole, ktorá Ti rozumie
 • Jazyk používaš aj mimo školy v každodenných situáciách
 • Získaš schopnosť presadiť sa a samostatne uvažovať

 

 

Ako vyberať strednú školu v zahraničí?

 • Polož si otázku, prečo chceš štúdium na strednej škole v zahraničí a prečo je toto štúdium pre Teba dôležité.
 • Vyber si typ strednej školy, ktorá splní Tvoje očakávania po každej stránke!
 • Vyber si krajinu,  ktorá Ti je blízka a chceš spoznať zvyky a tradície tejto krajiny a mentalitu národa.
 • S rodičmi prediskutuj finančné možnosti štúdia v zahraničí.
 • Opýtaj sa na svojej strednej škole, aké sú možnosti pokračovania v štúdiu doma – po návrate.
 • Pozisťuj si o štúdiu na stredných školách v zahraničí, čo najviac – Internet, sociálne siete,…
 • Ujasni si predmety, na ktoré sa chceš pri štúdiu na strednej škole zamerať.
 • Chceš akademický program so zameraním na pokračovanie v štúdiu na univerzite v zahraničí alebo Ti skôr ide o podporu jazykových zručností?
 • Dôkladne zváž všetky okolnosti a dĺžku štúdia.
 • S rodičmi prediskutuj možnosti navštíviť Ťa.

Čo bude po návrate domov? Uzná stredná škola na Slovensku rok štúdia v zahraničí?

 • Je potrebné sa dohodnúť s vedením školy
 • Je dôležité si overiť platnosť kreditov a akademického diplomu, prípadne iného záverečného certifikátu so zahraničia po návrate domov
 • Väčšina študentov ročník neopakuje, prípadne robia dodatočne skúšky
 • Všetko je však na dohode s vedením školy

Dĺžka štúdia na strednej škole v zahraničí:

 • 1 mesiac
 • 1 trimester
 • 1 semester
 • akademický rok

Vek študenta:

Od 13 do 19 rokov – v závislosti od krajiny.

Typy stredných škôl v zahraničí:

 • Verejné stredné školy (štátne)  – možnosť výberu lokality
 • Súkromné stredné školy

UBYTOVANIE

 • hostiteľská rodina
 • apartmán

Kritériá výberu hostiteľských rodín:

 • Výber rodín je starostlivý
 • Rodiny sa vzdelávacích programov nezúčastňujú z finančných dôvodov a financie, ktoré sa im prideľujú sú spojené s nákladmi pri ubytovaní študenta.
 • Hlavným motívom rodín pri ubytovaní študenta je chuť spoznať novú kultúru, poskytnúť informácie o krajine, priblížiť kultúru krajiny, spoznať nových ľudí a Slovensko.
 • Rodina tiež poskytuje základnú starostlivosť a podporu študentovi počas jeho pobytu v zahraničí.
 • Rodina prijíma študenta ako člena rodiny.

Ubytovanie v rezidencii

 • je typickým študentským prostredím a príležitosťou získať nové priateľstvá a mať zážitky
 • Študentov koordinujú špeciálni výchovní pracovníci alebo pedagógovia
 • Rezidencie sú umiestňované v campuse, kde je možné športové vyžitie, v škole sa konajú rôzne podujatia počas voľných dní či zaujímavé výlety do okolia
 • Študenti majú takto možnosť spoznávať krajinu a získavať nové priateľstvá

STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV

Kto sa stará o študentov a ako je zabezpečený dozor?

 • Okrem hosťovskej rodiny majú študenti k dispozícii vychovávateľov v rezidencii alebo priamo v strednej škole.
 • Stredné školy väčšinou priebežne informujú rodičov o dochádzke a študijných pokrokoch študenta.
 • Na niektorých školách je skupinke študentov pridelený výchovný koordinátor, ktorí rieši aktuálne problémy a so študentami má bližší vzťah, prípadne im pomôže riešiť zvládať niektoré situácie alebo im pomáha v rozhodnutiach v súvislosti s predmetmi na škole a ďalším vzdelávaním a podobne.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

 • Po konzultácii s rodičmi, triednym učiteľom prípadne riaditeľom školy je potrebné vypísať nezáväznú prihlášku
 • Zistite si, za akých podmienok Vás Vaša škola uvoľní
 • Tiež je potrebné si zistiť prípadnú nostrifikáciu, teda uznanie štúdia na strednej škole v zahraničí Vašou školou, informujte sa teda na riaditeľstve Vašej strednej školy na Slovensku
 • Pošlite nám nezáväznú prihlášku poštou alebo emailom, prípadne si s nami dohodnite stretnutie
 • Veľmi radi Vám tiež pomôžeme pri výbere Vašej strednej školy v zahraničí.

 

VOĽNÝ ČAS

Čo môžem robiť vo voľnom čase?

 • Školy ponúkajú rôzne možnosti využitia voľného času
 • Môžeš sa prihlásiť do športového klubu
 • Môžeš sa prihlásiť na jazykový kurz
 • Môžeš sa prihlásiť do tanečného klubu
 • Možností je naozaj veľmi veľa a každá stredná škola je výnimočná svojou ponukou

DOPRAVA A TRANSFER

 • Poskytneme komplexné služby vrátane zabezpečenia dopravy a transferu
 • Zabezpečíme podľa želania leteckú, autobusovú alebo vlakovú dopravu, pričom vyberieme vždy cenovo najvýhodnejší, ale aj najpohodlnejší spôsob dopravy.

Doprava do/z krajiny 

 • Do niektorých svetových metropol možno využiť lety za veľmi výhodné ceny.
 • Navrhneme niekoľko alternatív dopravy
 • Ceny leteniek sledujeme, aby sme zabezpečili cenovo dostupnú letenku

Transfer z/na letisko 

 • Na želanie zabezpečíme transfer
 • Navrhneme viaceré možnosti ako sa dostať z/na letisko v cudzej krajine
 • Transfer zabezpečený jazykovou školou – taxík alebo mikrobus, ktorý Ťa vyzdvihne priamo na letisku a zavezie Ťa na miesto ubytovania
 • Vlastná doprava – naplánujeme cestu z letiska až na miesto ubytovania a späť väčšinou ide o kombináciu autobusovej, verejnej dopravy a taxíka

CESTOVNÉ POISTENIE

Každá stredná škola v zahraničí má svoje požiadavky na cestovné poistenie, ktoré treba rešpektovať. Na základe našich vlastných skúseností odporúčame všetkým našim klientom kombináciu dvoch poistení. Pred odchodom do zahraničia je dôležité si skontrolovať platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia ako aj uzatvoriť komerčné cestovné poistenie – pre štúdium na stredných školách je to dokonca povinné.

Čo zahŕňa komerčné poistenie?

Pri komerčnom poistení  do zahraničia dlhodobo spolupracujeme s poisťovňou UNION.

Pre štúdium na stredných školách je nevyhnutné dlhodobejšie cestovné poistenie, ktoré kryje:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Asistenčné služby bez limitu
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie batožiny.

V prípade, že máte zľavovú kartu (Preukaz poistenca Union ZP, ISIC, ITIC, GO 26, EURO 26), môžete si uplatniť výraznú zľavu na poistenie.

Pokiaľ máte uzatvorenú zmluvu s inou cestovnou poisťovňou alebo máte cestovné poistenie v rámci Vašej poistky či bankového účtu, prosím informujte nás o tom. Je potrebné , aby ste si overili platnosť Vášho cestovného poistenia v krajine Vášho pobytu.

Výhody pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:

 • Nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou
 • Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať
 • Nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)
 • V prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

Nevýhody nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky

 • Nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca
 • Nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu
 • Nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.

Postačí mi iba Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, konkrétne v členských krajinách EÚ, EHP a vo Švajčiarsku. Najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

Mám sa ešte pre istotu pripoistiť aj v komerčnej poisťovni?

Najvýhodnejšia je kombinácia európskeho preukazu a komerčného cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Každá má svoje výhody a nevýhody, preto je na Vás, pre ktorú formu sa rozhodnete, aspoň v krátkosti uvádzame rozdiely:

Európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • územná platnosť je ohraničená na členské štáty EÚ, EHP a Švajčiarsko
 • pokrýva potrebnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny
 • pokrýva aj chronické ochorenia
 • platí len vo verejnom systéme (v zmluvných zdrav. zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov)
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby
 • vystavenie je bezplatné

Komerčné cestovné poistenie:

 • územná platnosť podľa voľby klienta
 • kryje náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj súkromných lekárov
 • kryje úhradu spoluúčasti
 • kryje repatriáciu a asistenčné služby
 • kryje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť (čiže akútnu a nie potrebnú)
 • nevzťahuje sa na chronické ochorenia (tie sú vo výlukách)
 • obmedzuje niektoré zo skupín poistných osôb, ľudí s vekom nad 6 5rokov,atď.
 • má limitované finančné krytie
 • uzavretie je za úhradu

VÍZA

Radi Vám pomôžeme pri vybavovaní víz do zahraničia a kompletizácií dokumentov pre ich vybavenie. Žiaľ podmienky pre udelenie víz do jednotlivých krajín s vízovou povinnosťou sa menia, takže pokiaľ bude do krajiny Vášho jazykového pobytu vybavenie víz nevyhnutné, radi Vám poskytneme aktuálne a úplné informácie včas.

SLUŽBY MEDZINÁRODNEJ JAZYKOVEJ AGENTÚRY

Medzinárodná Jazyková Agentúra je stále s Vami…

 • Na základe Vašich požiadaviek a predstáv o jazykovom pobyte Vám radi poskytneme poradenstvo a komplexné informácie pre výber vhodného jazykového pobytu pre Vás.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup k požiadavkám každého záujemcu o jazykový pobyt v zahraničí.
 • Radi pre Vás pripravíme cenové ponuky na jazykový pobyt v zahraničí a detailnú kalkuláciu nákladov.
 • Podľa Vašich požiadaviek Vám vybavíme ubytovanie pre Váš jazykový pobyt.
 • Po konzultácii s Vami, pre Vás zabezpečíme dopravu do miesta jazykového pobytu, ako aj transfer z/na letisko.
 • V prípade Vášho záujmu Vám vybavíme cestovné poistenie v poisťovni Union alebo Vám poskytneme konzultáciu k cestovnému poisteniu všeobecne.
 • Radi Vám pomôžeme pri vybavovaní víz a kompletizácií dokumentov potrebných pre jazykový pobyt do niektorých krajín.Pred tým ako vycestujete na jazykový pobyt do zahraničia pre Vás pripravím kompletný „Informačný balíček“, kde budete mať všetky dôležité informácie o škole, doprave, ubytovaní, dôležité kontaktné telefónne čísla a ďalšie dôležité informácie, o ktorých je dôležité vedieť pred odchodom do zahraničia na Váš jazykový pobyt.
 • Urobíme všetko preto, aby ste si splnili svoj sen a štúdium na strednej škole bolo uskutočnené podľa Vašich najhlbších očakávaní.

Teší sa na Vás kolektív MJA.

Prečo medzinárodná jazyková agentúra?

 • Práca, ktorú robíme, nás baví a napĺňa a naša spokojnosť sa odvíja predovšetkým od spokojnosti našich zákazníkov.
 • Ponúkame Vám osobný prístup, poradenstvo a konzultácie v takom rozsahu, aby ste si vybrali efektívny jazykový pobyt, ktorý splní Vaše najnáročnejšie očakávania.
 • Spolupracujeme a vyberáme si len akreditované jazykové školy, ktoré prechádzajú každoročnou previerkou a sú monitorované.
 • V ponuke máme vyše 200 destinácií kdekoľvek na svete – viac ako 30 krajín.
 • Pravidelne monitorujeme špeciálne akcie a zaujímavé balíčky jazykových pobytov, ktoré Vám ušetria stovky eur.
 • Špeciálnu pozornosť venujeme stredoškolským programom s možnosťou výberu lokality a unikátnym letným pobytom pre mládež so špecifickým zameraním.
 • Jazykové školy osobne navštevujeme a vyjednávame špeciálne podmienky pre našich klientov.
 • Pravidelne sledujeme nové trendy v oblasti štúdia v zahraničí a zúčastňujeme sa medzinárodných konferencií.

Až 200 destinácií
Akreditované školy
Efektívna výučba
Komplexný servis
Starostlivé ubytovanie

Skúsenosti našich študentov