Hore

Školský systém v USAŠtúdium na strednej škole v USA pre život, nie pre známky

Štúdium na strednej škole v USA

Stredoškolské štúdium v USA ťa pripraví vo všetkých oblastiach tvojho života, vyber si svoju strednú školu v USA.

Školský systém v USA vytvára široké podmienky pre každého a študent môže tento systém využívať podľa svojich predpokladov a záujmov.

Stredné školy v USA sú úplne iné ako tie u nás. Najmä, čo sa týka školského systému, ktorý nie je zameraný len na štúdium, ale aj na zaradenie žiaka do spoločnosti. To znamená, že stredné školy sa snažia vyprodukovať hotového plnohodnotného človeka so všeobecnými vedomosťami, základnými hodnotami a morálnymi zásadami.

Ako funguje školský systém v USA?

  • Študenti si volia povinné predmety vrátane anglickej a americkej histórie.
  • Študenti si môžu vybrať aj nepovinné predmety ako je hudba, umenie a pod.
  • Škola začína ráno a končí hneď popoludní.
  • Školy poskytujú množstvo športov: basketbal, basebal, soccer, volejbal,…
  • Súčasťou americkej kultúry je stretávanie sa študentov po škole na koncertoch, v kluboch,…
  • Škola po absolvovaní štúdia na strednej škole poskytne študentovi report o štúdiu.
  • Škola neposkytuje študentom dodatočné vzdelávanie sa v anglickom jazyku.

 

 

Školský systém v USA sa dosť líši od slovenského. Dôležité však je povedať, že systém v USA sa viac či menej líši v každom štáte a preto je dôležité si naštudovať školský systém toho štátu, do ktorého sa chystáte ísť študovať.

Slovenský školský systém je dosť zameraný na známky a výsledky z rôznych testov či písomiek. V USA študenti zbierajú kredity v rámci školských predmetov, ale aj mimoškolských aktivít. Tým sú žiaci motivovaní byť dobrými v každom smere a nie len v tej vedomostnej sfére. Jednoducho sú lepšie pripravení zapadnúť do reálneho života. Vzdelávanie v USA je poskytované buď verejnými školami, súkromnými školami (treba zaplatiť školné) a domáce vzdelávanie.

Školský systém v USA je najkopírovanejší na svete.

V USA je školský rok rozdelený na semestre – ten prvý začína v polovici augusta a končí v polovici januára a ten druhý začína druhou polovicou januára a končí v polovici júna.

Prázdniny sú počas Veľkej noci a Vianoc a samozrejme počas štátnych sviatkov. Deň školáka trvá 7 až 8 hodín plus mimoškolské aktivity. Začína sa medzi 7:00 a 9:00, v závislosti od školy a končí sa medzi 14:00 a 15:00. Deti si vyberajú z povinných a voliteľných predmetov a mimoškolských aktivít.

Keďže sme už spomínali, že každý štát má vlastný školský systém, preto je veľmi náročné ho opísať vo všeobecnosti. Dokonca ani učebné osnovy nie sú rovnaké. Ale rovnako ako na Slovensku, tak aj v USA sú tzv. tri stupne štúdia – základné, stredné a vysoké – aj keď sa to nemusí zdať také jednoznačné.

1.stupeň

Deti v USA začínajú chodiť do školy v 5 rokoch, čo je ako naša predškolská výchova v materských školách. Deti sa tam pripravujú na vstup do školského systému. Táto etapa sa nazýva „elementary school“ a pokračuje do piatej, šiestej, niekedy až ôsmej triedy (v tomto prípade pokračuje štúdium až na „high/secondary school“).

Potom deti pokračujú na „middle school/ junior high school“ od piatej alebo šiestej triedy do ôsmej. Je to akoby náš druhý stupeň na základnej škole.

2.stupeň

Nakoniec deti idú na „high/ secondary school“ od deviatej do dvanástej triedy. Toto je naša stredná škola. Rovnako ako u nás, aj tú sú školy delené podľa svojej pôsobnosti – gymnáziá, armádne školy, odborné školy, umelecké školy, cirkevné školy. Čo je však iné – deti tu končia ako 16 – roční. Na konci štúdia, žiaci vykonávajú SAT skúšky, ktoré sú podkladom pri výbere na vysoké školy.

3 predmety na strednej škole sú povinné, a to angličtina, matematika a americká história. Zvyšné povinné predmety (3 – 5) si žiak vyberá sám (biológia, chémia, fyzika, informatika, história, psychológia, náuka o spoločnosti, atď.). Môže si vybrať aj z predmetov, ktoré u nás na stredných školách nenájdete – divadlo, varenie, fotografia, tanec, hudba a mnoho iných.

Potom si volia aj mimoškolské aktivity, ktoré sú dosť podobné s vyššie uvedenými predmetmi, alebo šport – basketbal, rugby, volejbal, hokej, tenis, atď. Je dôležité si uvedomiť, že žiaci na amerických stredných školách strávia veľmi veľa času v škole. Vyučovanie im trvá 6 až 7 hodín, potom minimálne 2 hodiny mimoškolských aktivít a nad domácimi úlohami takisto strávia aspoň 2 hodiny denne. Stredoškolské štúdium v USA je síce náročné, ale za tie zážitky to určite stojí.

3.stupeň

No a posledná etapa školstva je vysokoškolské štúdium. V USA poznáme „college,“ čo nám označuje vysokú školu s minimálnou dĺžkou štúdia 4 roky. Na konci tohto štúdia, študent získa bakalárky titul. Samozrejme, je možné študovať aj dlhšie na magisterský či doktorský titul. Každý štát má svoju univerzitu a široký výber študijných odborov a programov.

Skúsenosti našich študentov